Postępowanie przetargowe na realizację zadnie pod nazwą: Budowa „zrównoważonej” trasy rowerowej „singletrack”, w ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0152/17 p.n. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” ogłoszono w dniu 26.09.2018r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Transportowo – Budowlanego HUTA Sp. J. z siedzibą 38-530 Odrzechowa ul. Jana 67. Umowa oraz protokół przekazania terenu budowy zostały podpisane w dniu  07.11.2018r. Czas realizacji umowy wynosił do 15.11.2019 r. Wykonawca robót budowlanych zakończył w terminie budowę ścieżki. Procedura odbiorowa w/w robót ze względu na długość trasy trwała od dnia 28.1.2019 do dnia 03.12.2019r. Całkowity koszt robót budowlanych wynosił 1 028 852,71 zł brutto.

Budowa „zrównoważonej” trasy rowerowej „singletrack”, w ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0152/17 p.n. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” obejmowała tereny użytków leśnych, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna. Zrównoważona trasa rowerowa o szerokości 1m i długości około 14,255 km    wraz z infrastrukturą techniczną.

W ramach inwestycji na trasie rowerowej umieszczone zostały obiektów małej architektury: tj. oznaczenia trasy, tablice informacyjne, stojaki na rowery, przepusty, stacja naprawy rowerów (niebędąca zakładem mechanicznym).

W ramach projektu wykonane zostały dodatkowe budowle, tj. roler, kładka drewniana z poręczami, stolik i wyprofilowany zakręt.  Średnie nachylenie trasy między szczytami odwróceń nachylenia nie przekracza 15%. Trasa rowerowa została wkomponowana w naturalny profil rzeźby terenu. Nawierzchnia budowanej ścieżki utwardzona tłuczniem i miałem.

W związku z zakończeniem budowy ścieżki rowerowej w roku 2019r. i dużym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających Bieszczady, Nadleśnictwo Cisna postanowiła udostępnić ścieżkę turystom już w lipcu 2020r. Do Oficjalnego otwarcia nie doszło gdyż nastała epidemia COVID-19. Nadleśnictwo w przyszłości planuje oficjalne otwarcie. Być może połączy otwarcie z wydarzeniem organizowanym w ramach projektu przez Partnera Wiodącego – Starostwo Powiatowe w Lesku.