W dniu 25 września 2022 r. odbył się Polsko-słowacki rajd rowerowy najstarszym szlakiem handlowym miedzy Małopolską a Węgrami. Partnerzy w ramach projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady„ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zorganizowali Dzień Informacji Porta Rusica wraz Transgranicznym Rajdem Rowerowym. Uczestnicy wraz z rowerami zostali przetransportowani na trasie Lesko – Cisna – Majdan.

Rajd rozpoczął się w miejscowości Majdan, przy wiacie wybudowanej w ramach projektu. Trasa biegnie w kierunku granicy państwa i przejścia granicznego w Roztokach Górnych – Ruské Sedlo aż do miejscowości Ruské (łącznie ok. 13 km) przez odnowioną ścieżkę kamienną z XIV wieku. Na miejscu czekał poczęstunek dla uczestników rajdu. Po krótkiej przerwie uczestnicy wrócili na miejsce startu po stronie polskiej. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pakiet startowy w skład, którego wchodzi zestaw gadżetów skojarzonych z turystyką rowerową (bidon, opaska odblaskowa, koszulka, ponczo przeciwdeszczowe, czapka z daszkiem) oraz komin na szyje, magnes oraz pamiątkowy medal.

W tym samym dniu po rajdzie rowerowym odbyła się impreza promująca Turystykę Zrównoważona oraz Aktywną. Podczas Imprezy odbyły się przemowy gości oraz koncert Artystów Muzycznych (Piotr Rogala, Paweł Lewandowski). Dla uczestników zorganizowany został catering oraz serwis kawowy.

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie fb Powiat Leski:

https://www.facebook.com/LeskiPowiat/posts/pfbid0QmUX7fjpkFJPdcwAF1ydQidmCfJKNvaZKdPneGE13S49NHFutq2enbN2UQPx7owPl

W dniu 27.10.2021 wykonawca budowy – spol. GMT development s.r.o. z sukcesem zakończył i przekazał budowę: Remont szlaku rowerowego w Karpatach Wschodnich – SO 01, która zaczyna się w Przełęcze nad Roztokami na granicy SK-PL i kończy się w dawnej wsi Ruské (SK).

Na wyremontowanej trasie o łącznej powierzchni prawie 5 km odwiedzający znajdą dwie altany z drewnianymi stojakami na rowery, pokaz kamiennej ścieżki, odrestaurowane zabytkowe przepusty i kamienne bloki nad przepustami, drewniane ławki oraz mapę panoramiczną.

W niedalekiej przyszłości trasa zostanie wzbogacona o dwa stojaki na rowery serwisowe oraz tablice informacyjne. Znaki turystyczne również zostaną odnowione na trasie rowerowej i zostaną wymienione lub dodaj nowe wytyczne.

Więcej zdjęć z rekonstrukcji można znaleźć w Galérii

W dniach 16-17 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie dla lokalnych organizacji i przewodników turystycznych w ramach projektu, które zorganizował partner Lesopoľnohospodársky majetku Ulič, š.p. (LPM Ulič, š.p.)

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy spotkali się w domu kultury w Stakčínie, aby wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących rozwoju turystyki i ścieżek rowerowych w Parku Narodowym Połoniny. Ze względu na trwającą sytuację pandemiczną polscy partnerzy i uczestnicy projektu uczestniczyli online. Na początku szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z projektem Porta Rusica z pozycji partnera słowackiego – LPM Ulič, š.p., partnera wiodącego z Polski – Powiat Leski oraz polskiego partnera Nadleśnictwo Cisna. Inż. Wojciech Jankowski, przewodnik Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „KARPATY” zapoznał obecnych z usługami przewodnickimi w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Jozef Talarovič z OZ Fénix (SK) przyjechał porozmawiać o budowie ścieżek rowerowych we wschodniej Słowacji i początkach współpracy z polskimi partnerami. Viera Štupáková – koordynatorka rowerowa dla regionu samorządowego Preszów przedstawiła przygotowany plan projektu „Połoniny Trail”, który przewiduje budowę i naprawę prawie 90 km ścieżek rowerowych w Parku Narodowym Połoniny z połączeniami transgranicznymi z Polską i Ukrainą. Zuzana Burdová a Rastislav Mičaník (Nadácia Aevis, n.o.) przyjechali porozmawiać o turystyce przyrodniczej, wykorzystaniu piękna przyrody i możliwości dla regionu i jego mieszkańców. Cykl wykładów zakończył Inż. Miroslav Buraľ z organizacji Karpacki Drewniany Kościół, n.o. i w ciekawy sposób przybliżył uczestnikom kultową ścieżkę rowerową, która łączy 9 ​​drewnianych świątyń zlokalizowanych w dzielnicach Snina i Sobrance.

Drugiego dnia szkolenia z parkingu Zemplínske Hámre nastąpiło podejście na Sninský Kameň (1006 m n.p.m.). W drodze towarzyszył nam inż. Miroslava Buraľ i pomimo mniejszego udziału uczestnicy spędzili przyjemny dzień z pięknym widokiem na okolice Sniny i góry Vihorlat.

Po kilku początkowych problemach z uzyskaniem pozwolenia na budowę i ekspertyzą zgodnie z §28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu na budowę: remonta szlaku rowerowego na obszarze Karpat Wschodnich – SO 01, partner LPM Ulič, š.p. podpisał protokół przekazania terenu budowy w dniu 24.11.2020 r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta GMT Development s.r.o. a termin zakończenia to koniec czerwca 2021 roku.

Postępowanie przetargowe na realizację zadnie pod nazwą: Budowa „zrównoważonej” trasy rowerowej „singletrack”, w ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0152/17 p.n. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” ogłoszono w dniu 26.09.2018r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Transportowo – Budowlanego HUTA Sp. J. z siedzibą 38-530 Odrzechowa ul. Jana 67. Umowa oraz protokół przekazania terenu budowy zostały podpisane w dniu  07.11.2018r. Czas realizacji umowy wynosił do 15.11.2019 r. Wykonawca robót budowlanych zakończył w terminie budowę ścieżki. Procedura odbiorowa w/w robót ze względu na długość trasy trwała od dnia 28.1.2019 do dnia 03.12.2019r. Całkowity koszt robót budowlanych wynosił 1 028 852,71 zł brutto.

Budowa „zrównoważonej” trasy rowerowej „singletrack”, w ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0152/17 p.n. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” obejmowała tereny użytków leśnych, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna. Zrównoważona trasa rowerowa o szerokości 1m i długości około 14,255 km    wraz z infrastrukturą techniczną.

W ramach inwestycji na trasie rowerowej umieszczone zostały obiektów małej architektury: tj. oznaczenia trasy, tablice informacyjne, stojaki na rowery, przepusty, stacja naprawy rowerów (niebędąca zakładem mechanicznym).

W ramach projektu wykonane zostały dodatkowe budowle, tj. roler, kładka drewniana z poręczami, stolik i wyprofilowany zakręt.  Średnie nachylenie trasy między szczytami odwróceń nachylenia nie przekracza 15%. Trasa rowerowa została wkomponowana w naturalny profil rzeźby terenu. Nawierzchnia budowanej ścieżki utwardzona tłuczniem i miałem.

W związku z zakończeniem budowy ścieżki rowerowej w roku 2019r. i dużym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających Bieszczady, Nadleśnictwo Cisna postanowiła udostępnić ścieżkę turystom już w lipcu 2020r. Do Oficjalnego otwarcia nie doszło gdyż nastała epidemia COVID-19. Nadleśnictwo w przyszłości planuje oficjalne otwarcie. Być może połączy otwarcie z wydarzeniem organizowanym w ramach projektu przez Partnera Wiodącego – Starostwo Powiatowe w Lesku.

W ramach regularnych spotkań partnerów projektu pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego odbyło się w pensjonacie „Adria“ w dniu 09.10.2019 r., w skład KS wchodzą przedstawiciele partnerów projektu i członkowie zespołu roboczego zaangażowanego w przygotowanie projektu. Więcej w protokole ze spotkania (załącznik Protokół z I spotkania KS (pobierz)) i w  Galérii .

W ramach celu szczegółowego projektu skierowanego do zwiększenia rozpoznawalności przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego w Dworze Snina odbyła się w dniu 23.05.2019 r. konferencja otwierająca o projekcie, której organizacja przypadła do słowackiego partnera projektu: Leśnorolniczego Majątku Ulič. š. p.  Zaproszenie na konferencję przyjeli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RS – Ing. Jaroslav Regec, Sekretarz Generalny Urzędu Slużbowego MRiRW RS, Burmistrz miasta Snina – Ing. Daniela Galandová, Leszek Buller – reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (PL), Andrzej Olesiuk – Starosta Leski (Partner Wiodący), przedstawiciele partnerów projektu z Powiatu Leskiego (PL) i Nadleśnictwa Cisna (PL) oraz przedstawiciele lokalnych jak i polskich organizacji działających w zakresie ruchu turystycznego i biznesu. Zaprezentowano w sumie 6 predlekcji, z których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o projekcie, jego celach i planowanych działaniach, zarówno po stronie słowackiej, jak i polskiej. Ing. Miroslav Buraľ z Fundacji Ochrony Różnorodności Biologicznej Karpat wciągnął słuchaczy w XVIII wiek, kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o historycznym szlaku handlowym między Sniną – Przełęczą nad Roztokami Górnymi – Cisną i wyjaśnił więcej o początkach jego budowy, przyczynach, które do tego doprowadziły, kontekście historycznym oraz  stopniowej zmianie jego pierwotnej funkcji aż do chwili obecnej. Do jego wykładu przyłączyl się Mgr. Dominik Sabol, pracownik ochrony zabytków z Regionalnego Urzędu Ochrony Zabytków w Preszowie, który opowiadał się za znaczeniem jego ochrony dla przyszłych pokoleń, ponieważ takich zachowanych historycznych szlaków jest stosunkowo niewiele, nie tylko na Słowacji, ale także w całej Europie i dowodzą architektonicznej wyjątkowości, unikalności i geniuszu tamtych czasów. Powrót z historii do teraźniejszości zapewnil Mgr. Jozef Talarovič z Fénix, o. z., Snina, który opisał przeszkody i problemy w tworzeniu międzynarodowej ścieżki rowerowej – Zielony chodnik R61 (SK-UA-PL), której początki sięgają 2001 r.

Podczas konferencji zaplanowano również wycieczkę do nieistniejącej wsi Ruské, ale niestety nie mogła się ona odbyć z powodu złej pogody. Przed obiadem uczestnicy obejrzeli krótki film przedstawiający obecny stan szłaku rowerowego Przełęcz nad Roztokami Górnymi – Ruské.

W dniu 27.02.2019 r. o godzinie 10:00 w sali obrad Powiatu Leskiego (PL) podpisano Umowę o dofinansowaniu między Ministrem Inwestycji i Rozwoju (PL), reprezentowanym przez Adama Hamryszczaka i Powiatem Leski, reprezentowanym przez burmistrza Andrzeja Olesiuka. Na uroczystym podpisaniu umowy byli obecni również pozostali przedstawiciele Partnerów Projektu z Leśnorolniczego Majątku Ulič, š. p., i Nadleśnictwa Cisna. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć w raporcie w zakładce Press