Działania projektowe realizowane przez lpm ulič, š.p. (Partner p1)

Nazwa zadania 1: Wytyczenie, oznakowanie Porta Rusica i infrastruktura towarzysząca

a) Remont szlaku rowerowego (SO 01) i jego wyposażenie dodatkowe (szczegółowe informacje w dokumentacji technicznej) – Inwestycja polega na remoncie części międzynarodowego szlaku rowerowego R 61 prowadzącego przez zabytek kultury narodowej Porta Rusica. Trasa prowadzi od granicy z Polską z Przełęczy nad Roztokami Górnymi po drodze do dawnej wioski Ruské.

Remont odcinka o łącznej długości 4,7990 km będzie podzielony na 3 części. Na dwóch odcinkach o długości 0,86388 km i 3,2183 km nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa. Trzeci odcinek – zachowana nawierzchnia starej historycznej kamiennej drogi brukowanej o długości 716,82 m zostanie wyremontowana w klasyczny sposób, w jaki niegdyś budowano takie drogi. Odwodnienie poprzeczne zostanie zapewnione przez rowy ziemne i przepusty rurowe. Historyczne kamienne przepusty płytowe zostaną wyremontowane, będzie wybudowany także 1 kamienny przepust płytowy, pozostałe przepusty będą wyremontowane w zależności od ich stanu. Na trasie SO 01 zostaną wybudowane elementy infrastruktury rekreacyjnej. Uwzględniono także remont studni, oznakowanie drogowe oraz nasadzenia.

b) Ustawienie rowerowych stojaków serwisowych, które służyć będą do naprawy rowerów. Wyposażone zostaną w narzędzia do naprawy roweru w drobnym zakresie.

c) Ustawienie pułapek fotograficznych w celu ochrony infrastruktury rekreacyjnej. Zostaną one zainstalowane przy miejscach odpoczynku w celu ochrony przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

d) Oznaczenie trasy i umieszczenie oznaczeń przez certyfikowanych znakarzy – uszkodzone i zniszczone oznaczenia rowerowe zostaną odnowione lub uzupełnione przez certyfikowanych znakarzy. Na trasie zostaną wymienione lub uzupełnione tablice kierunkowe.

e) Odnowienie oznaczeń turystycznych na międzynarodowym szlaku rowerowym R-61 Zielony Rower (w porozumieniu z

zarządcami szlaku P1 wymieni uszkodzone lub uzupełni brakujące oznaczenia na remontowanym odcinku),

f) Dwujęzyczna mapa panoramiczna (zrobienie zdjęć i obróbka graficzna, tablica informacyjna, drewniana konstrukcja, transport i montaż) 150x70cm, położona 3 km od historycznej drogi Porta Rusica rozpoczynającej się w Przełęczy nad Roztokami,

h) Opracowanie graficzne, produkcja i montaż wypełnienia wewnętrznego orientacyjnej mapy zewnętrznej obszaru znajdującej się przy miejscu odpoczynku na końcu trasy w języku SK i PL,

i) Opracowanie graficzne, produkcja i montaż części wewnętrznej tablicy informacyjnej znajdującej się przy pomniku wojennym w języku SK i PL,

j) Przekład specjalistyczny tekstów SK i PL znajdujących się na 2 tablicach informacyjnych i 1 mapie panoramicznej.

Nazwa zadania 3: Cykl konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników

a) Organizację konferencji otwierającej (obce Ruské a spať): 50 osób. Konferencja będzie okazją do prezentacji założeń projektu, promocji turystyki zrównoważonej, w tym turystyki rowerowej oraz Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – „Zadanie już zrealizowane “ 

b) Organizację szkoleń dla lokalnych organizacji oraz przewodników turystycznych (okres Snina): 2 dni x 40 osób. Celem szkoleń będzie prezentacja głównych rezultatów projektu, wytycznych tras po stronie polskiej jak i słowackiej. Szkolenia dotyczyć będą prezentacji potencjału pogranicza polsko-słowackiego, jego znaczenia, ochrony, zasad korzystania, zwiększenia świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia bioróżnorodności i promowania efektywnego gospodarowania tymi zasobami.

Nazwa zadania 4: Cykl działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową

a) Ustanowienie strony internetowej projektu wraz z kodami. Kody QR umieszczone odpowiednio na istniejących obiektach z informacjami uzupełniającymi dot. wybranych miejsc. Strona internetowa projektu będzie w jednym miejscu w przejrzysty i kompleksowy sposób podawać obowiązkowe informacje zgodnie z wzorem (podanie źródła finansowania, logotypy programu, działania a cele projektu, budżet, harmonogram czasowy, aktualności projektu itd.), oraz treści interesujące dla właściwych grup docelowych – historia budowy starej kamiennej drogi handlowej prowadzącej przez przełęcz nad Roztokami Górnymi (Ruskie siodło) do polskiej Galicji, wraz z fotografiami historycznymi oraz mapami, które zostaną udostępnione odwiedzającym trasę rowerową za pośrednictwem kodów QR. Strona www będzie przygotowana po słowacki i po polsku, z możliwością dzielenia się treściami na portalach społecznościowych. Strona będzie działała podczas realizacji projektu i po jego ukończeniu, jako źródło informacji dla osób odwiedzających tereny będące przedmiotem projektu. „Zadanie jest realizowane“

b) Przygotowanie i druk mapy szlaków rowerowych utworzonych w ramach projektu (wersja papierowa, wersje językowe PL/SK). Za wykonanie mapy odpowiedzialny będzie PW. Udział P1 obejmuje: zakup podkładu (część słowacka), opracowanie merytoryczne (część słowacka).

c) Organizację dnia informacyjnego Porta Rusica z rajdem rowerowym: Cisna-Ruské (130 osób). Impreza zostanie zorganizowana przez P1 przy współpracy z PW. Dzień informacyjny Porta Rusica z rajdem rowerowym: zaplecze gastronomiczne, wyżywienie uczestników (130 osób), zaplecze medyczne, techniczne (np.toalety, namioty, kosze na śmieci), ochrona, tłumaczenie, transport uczestników (Snina-Cisna-Ruské-Snina).

Nazwa zadania 5: Zarządzanie projektem

1) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury z związanej z udzieleniem zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy inwestycyjnych w projekcie: budowa, oznaczenie znakami drogowymi szlaku rowerowego i jego wyposażenie,– „Zadanie już zrealizowane“

2) Organizację posiedzeń Komitetów Sterujących (KS) na Słowacji (20 osób x 4). Posiedzenia KS będą organizowane 1xkwartał. Uczestniczyć będą w nich przedstawiciele Partnerów, interesariusze projektu (np. lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji zajmujących się turystyką rowerową).  „Planowane działanie“

Nazwa zadania 6: Promocja projektu

a) Wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników imprezy Dzień informacyjny Porta Rusica połączonego z rajdem rowerowym (130 +1), rowerowe poncza przeciwdeszczowe zgodne z zasadami promocji. Wraz z ponczem każdy uczestnik dostanie także mapę rowerową.

b) Wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji zamykającej (50 +1), – „Zadanie już zrealizowane“ 

c) Publikację artykułów i informacji o projekcie w mediach elektronicznych i drukowanych: strona polska (2 zestawy),

d) Ustawienie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w związku z infrastrukturą zaplanowaną w ramach projektu: Tablica informacyjna o projekcie: zostanie umieszczona na końcu szlaku rowerowego remontowanego (przy dawnej wsi Ruské) od pierwszego dnia realizacji projektu do zakończenia. Tablica pamiątkowa: przed zakończeniem projektu zostanie zamontowana stała tablica pamiątkowa, która zastąpi tymczasową tablicę informacyjną o projekcie. Tablica będzie zawierać wszystkie elementy konieczne w zakresie informacji i promocji. 

e) Wykonanie roll-up, który wykorzystanie zostanie do promocji Programu i UE w związku z organizowanymi wydarzeniami (szkolenia, konferencja, imprezy).- „Zadanie już zrealizowane“