Działania projektowe realizowane przez powiat leski (Partner wiodący)

Nazwa zadania 1: Wytyczenie, oznakowanie Porta Rusica i infrastruktura towarzysząca

a) Budowę wiat o konstrukcji drewnianej do 35 m2 (7 szt.). Wiaty wyposażone będą w ławki drewniane (6 szt.), stół z okrąglaków (1 szt.), stojaki dla 10 rowerów. Wiaty pełnić będą funkcję przystankową dla rowerzystów na trasie.

b) Oznakowanie nowych tras. Oznakowanie kierunkowe tras na odcinku ok 30 km, ustawiane minimum raz na 1 km trasy. 

c) Ustawienie dużych tablic informacyjnych o wymiarach min. 1 m x 2 m. Tablice zawierać będą podstawowe informacje na temat przebiegu trasy, najważniejszych punktów do odwiedzenia. Liczba sztuk – 9 (1 szt. przy każdej wiacie).

d) Budowę wiat widokowych o powierzchni do 35 m2 (2 szt.). Wiaty posiadać będą wyższą konstrukcję w stosunku do wiat przystankowych. Będą miały charakter rekreacyjny, posłużą do obserwacji walorów przyrodniczych.

e) Opracowanie wizualizacji graficznej dla całego Szlaku (logotypy, szata graficzna oznakowań itp.).

Nazwa zadania 3: Cykl konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników

a) Organizację szkolenia dla przewodników turystycznych (powiat leski): 2 szkolenia x 2 dni x 15 osób. Celem szkoleń będzie prezentacja głównych rezultatów projektu, wytycznych tras po stronie polskiej jak i słowackiej. 

b) Organizację szkolenia dla lokalnych społeczności (powiat leski): 2 szkolenia x 20 osób. Szkolenia dotyczyć będą prezentacji potencjału pogranicza polsko-słowackiego, jego znaczenia, ochrony, zasad korzystania, zwiększenia świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia bioróżnorodności i promowania efektywnego gospodarowania tymi zasobami,

c) Przygotowanie skryptu dobrych praktyk na podstawie przeprowadzonych szkoleń, możliwego do wykorzystywania w organizacji podobnych szkoleń (100 sztuk). Skrypt zostanie zamieszczony na stronach www Partnerów, stronie projektowej. Dostępny będzie w 2 wersjach językowych (PL/SK),

d) Organizację konferencji zamykającej (powiat leski); 50 osób. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną rezu.

Nazwa zadania 4: Cykl działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową

a) Imprezę kulturalno-integracyjną (Lesko). Impreza mająca na celu promowanie turystyki zrównoważonej oraz aktywnej. 

b) Zestaw gadżetów promocyjnych skojarzonych z turystyką rowerową materiały odblaskowe, bidony, poncza przeciwdeszczowe, koszulki, czapki itp.,2000 szt.. Materiały będą dystrybuowane w czasie wydarzeń organizowanych przez PW.

c) Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK), 5000 szt. 

d) Interaktywną mapę szlaków rowerowych utworzonych w ramach projektu (PL/SK). Platforma również dostępna poprzez strony www pozostałych Partnerów.

e) Aplikację na smartfony. Aplikacja będzie również dostępna poprzez strony www pozostałych Partnerów. 

f) Przygotowanie i druk mapy szlaków rowerowych utworzonych w ramach projektu (wersja papierowa, PL/SK),5000 szt. 

g) Dzień informacyjny Porta Rusica z rajdem rowerowym: Cisna-Ruské (130osób). Impreza zostanie zorganizowana przez P1 przy współpracy PW.

Nazwa zadania 5: Zarządzanie projektem

a) Spotkania robocze: podróże służbowe,

b) Zakup mebli biurowych: doposażenie stanowiska w niezbędną infrastrukturę tj. krzesła, stół, szafkę,

c) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów stacjonarnych (2 szt.) oraz niszczarki,

d) Zakup aparatu fotograficznego (promocja projektu),

e) Zakup komputera przenośnego dla personelu projektu,

f) Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego dla projektowanej trasy,

g) Organizację posiedzeń Komitetów Sterujących (KS) w Polsce (20 osóbx4). Posiedzenia KS będą organizowane 1xkwartał. Uczestniczyć będą w nich przedstawiciele Partnerów, interesariusze projektu (np. lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji zajmujących się turystyką rowerową),

h) Wykonanie tłumaczeń związanych z bieżącą realizacją projektu.

ch) Przygotowywanie dokumentacji związanej z bieżącą realizację projektu (zapytania ofertowe, ogłoszenia, itp.),

przygotowanie raportów okresowych, końcowego, monitoring i ewaluacja projektu.

Nazwa zadania 6: Promocja projektu

a) Publikację artykułów i informacji o projekcie w mediach elektronicznych i drukowanych: strona polska (2 zestawy),

b) Ustawienie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w związku z infrastrukturą zaplanowaną w ramach projektu: powiat leski (2),

c) Wykonanie roll-up, który wykorzystanie zostanie do promocji Programu i UE w związku z organizowanymi wydarzeniami (szkolenia, konferencja, imprezy).