Dňa 25. septembra 2022 sa uskutočnila akcia “Informačný deň Porta Rusica s cyklojazdou” v rámci projektu “Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov”.

Cyklojazda sa začala v Majdane (PL) pri novovybudovanom drevenom prístrešku. Odtiaľ sa účastníci na bicykloch presunuli k štátnej hranici SK-PL k Ruskému sedlu do bývalej obce Ruské (SK), spolu cca 13 km. Tu ich čakalo malé pohostenie a po prestávke sa vybrali zase do Majdanu.

Každý účastník cyklojazdy dostal štartovný balíček, ktorý obsahoval sadu vychytávok spojených s cykloturistikou (fľaša na vodu, reflexná páska, tričko, pončo do dažďa, šiltovka a nákrčník, magnetku) a pamätnú medailu.

V ten istý deň sa po cyklistickom podujatí konalo podujatie na podporu trvalo udržateľného a aktívneho turizmu v reštaurácií OSW Wolosan (Cisna-PL). Počas podujatia odzneli príhovory hostí a koncert hudobných umelcov (Piotr Rogala, Paweł Lewandowski). Pre účastníkov bol zabezpečený catering.

Viac fotografií si môžete pozrieť na fb stránke Powiat Leski:

https://www.facebook.com/LeskiPowiat/posts/pfbid0QmUX7fjpkFJPdcwAF1ydQidmCfJKNvaZKdPneGE13S49NHFutq2enbN2UQPx7owPl

Dňa 27.10.2021 bola zhotoviteľom stavby, spol. GMT development s.r.o. úspešne dokončená a odovzdaná stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01, ktorá začína v Ruskom sedle na SK-PL hranici a končí v bývalej obci Ruské (SK).

Na zrekonštruovanej trase s celkovou výmerou takmer 5 km návštevníci okrem krásnej okolitej prírody a cyklistického vyžitia nájdu dva altánky s drevenými cyklostojanmi, ukážku kamennej cesty s cieľom čo najvernejšie sa priblížiť dobovému spôsobu ukladania štetového povrchu, obnovené historické priepusty a kamenné bloky nad priepustami, drevené lavičky a panoramatickú mapu zobrazujúcu okolité názvy vrchov.

V najbližšom čase pribudnú na trase ešte dva servisné cyklostojany a informačné tabule. Takisto sa na cyklotrase obnoví turistické značenie a vymenia sa, príp. doplnia nové smerovníky.

Viac fotografií z rekonštrukcie nájdete v Galérii

V dňoch 16. – 17.06.2021 sa uskutočnilo školenie pre lokálne organizácie a turistických sprievodcov v rámci projektu, ktoré organizoval partner Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. (LPM Ulič, š.p.)

V prvý deň školenia sa účastníci stretli v kultúrnom dome v Stakčíne, aby si vypočuli zaujímavé prednášky zamerané na rozvoj turizmu a cyklochodníkov v NP Poloniny. Poľskí partneri projektu a účastníci sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu zúčastnili online. V úvode školenia bol pre účastníkov predstavený projekt Porta Rusica z pozície slovenského partnera – LPM Ulič, š.p., vedúceho partnera z Poľska – Powiat Leski a poľského partnera Nadlesníctva Cisna. Ing.Wojciech Jankowski, sprievodca Klubu Karpatských turistických sprievodcov oboznámil prítomných so sprievodcovskými službami v Bieščadskom národnom parku. O značení a prvých začiatkoch budovania cyklociest na východnom Slovensku a začiatkoch spolupráce s poľskými partnermi prišiel porozprávať Mgr. Jozef Talarovič z OZ Fénix zo Sniny. Viera Štupáková- cyklokordinárka pre Prešovský samosprávny kraj predstavila pripravovaný projektový zámer “Poloniny Trail”, ktorý počíta s vybudovaním a opravou takmer 90 km cyklociest v NP Poloniny s cezhraničným prepojením na Poľsko a Ukrajinu. O prírodnom turizme, využití prírodných krás a možnostiach pre región a jeho obyvateľov prišli porozpráva Zuzana Burdová a Rastislav Mičaník z Nadácie Aevis, n.o. Cyklus prednášok zakončil Ing. Miroslav Buraľ z organizácie Karpatské drevené cerkvi, n.o. a pútavým spôsobom predstavil účastníkom cyklistický chodník ikon, ktorý prepája 9 drevených chrámov, ktoré sa nachádzajú v okresoch Snina a Sobrance.

V druhý deň školenia sa uskutočnil výstup na Sninský kameň (1 006 m n. m.) z parkoviska Zemplínske Hámre. Cestou nás sprevádzal Ing. Miroslav Buraľ a aj napriek nižšej účasti účastníci prežili príjemný deň s nádherným výhľadom na okolie Sniny a pohorie Vihorlat.

Po viacerých počiatočných problémoch pri získaní stavebného povolenia a a odborného stanoviska podľa §28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny pre stavbu: rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01 mohol partner LPM Ulič, š.p. dňa 24.11.2020 pristúpiť k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi danej stavby. Úspešným víťazom sa vo verejnom obstarávaní stala spoločnosť GMT development s.r.o. a termín ukončenia stavby je naplánovaný na koniec júna 2021.

Dňa 08.07.2020 sa v Hoteli Kamei v Snine uskutočnilo ďalšie stretnutie členov Riadiaceho výboru, ktoré zorganizoval Partner P1 – Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Nakoľko sa v priebehu realizácie projektu zo strany Partnera P1 vyskytli viaceré komplikácie súvisiace zo začatím investičnej časti projektu – rekonštrukciou cyklotrasy, bolo potrebné o nich oboznámiť ostatných partnerov. Viac o zasadnutí Riadiaceho výboru v Zápisnici.

Verejné obstarávanie na realizáciu úlohy pod názvom: Vybudovanie „udržateľnej“ cyklotrasy „singletrack“ v rámci projektu PLSK.01.01.00-18-0152 /17 „Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov“ bolo vyhlásené 26. septembra 2018. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane HUTA Sp. J. so sídlom ul. Jana 67, 38-530 Odrzechowa. Zmluva o dielo a protokol o odovzdaní staveniska boli podpísané 07. novembra 2018. Stavebné práce na vybudovaní „singletrack“ boli ukončené v novembri 2019 (kolaudácia stavby prebehla v decembri 2019). Celkové náklady na stavebné práce predstavovali sumu 1 028 852,71 PLN brutto.

Udržateľná cyklistická trasa „singletrack“ s celkovou dĺžkou 14,255 km sa nachádza na území obhospodarovanom Lesným závodom v Cisne (Nadleśnictwo Cisna), ktorý je súčasťou štátnych lesov -Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. V rámci investície boli na cyklotrase umiestnené viaceré technické prvky: informačné tabule, stojany na bicykle, priepusty, servisný cyklostojan na opravu bicyklov, drevené lávky a pod. Nakoľko sa jedná o „udržateľnú“ cyklotrasu, pri jej výstavbe sa kopíroval prirodzený profil terénu a použili sa prírodné komponenty na jej spevnenie (drvený kameň a prach).

Z dôvodu ukončenia výstavby cyklistického chodníka už v roku 2019 a pre veľký záujem turistov navštevujúcich pohorie Bieszczady sa Nadleśnictwo Cisna rozhodlo sprístupniť cyklotrasu už v júli 2020. Pre pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 sa oficiálne otvorenie zatiaľ nekonalo, ale v súčasnosti prebiehajú prípravné práce na jej otvorenie (pravdepodobne bude otvorenie spojené s podujatím, ktoré v rámci projektu zorganizuje vedúci partner – Starostwo Powiatowe v Lesku.)

V rámci pravidelných stretnutí partnerov projektu sa dňa 09.10.2019 v penzióne Adria uskutočnilo prvé zasadnutie Riadiaceho výboru, ktorý tvoria zástupcovia partnerov projektu a členovia pracovného tímu, podieľajúceho sa na príprave projektu. Viac v zápisnici zo stretnutia (príloha Zápisnica z 1. stretnutia RV (na stiahnutie)) a v Galérii .

V rámci čiastkového cieľa projektu zameraného na  zvýšenie rozpoznateľnosti prírodného a kultúrneho potenciálu poľsko-slovenského pohraničia sa dňa 23.05.2019 v Kaštieli Snina konala úvodná konferencia o projekte, ktorej organizácia pripadala na slovenského partnera projektu: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. š.p. Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR, primátorka mesta Sniny – Ing. Daniela Galandová, Leszek Buller – zastupujúci Ministerstvo investícií a rozvoja (PL), Andrzej Olesiuk – Starosta Leski (vedúci partner), zástupcovia partnerov projektu z Powiat Leski (PL) a Nadleśnictwa Cisna (PL) a zástupcovia miestnych aj poľských organizácii pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a podnikania. Celkovo bolo odprezentovaných 6 príspevkov, z ktorých sa zúčastnení mohli dozvedieť viac o projekte, jeho cieľoch a plánovaných aktivít ako na slovenskej aj na poľskej strane. Ing. Miroslav Buraľ z Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát vtiahol poslucháčov do 18. storočia, kedy siahajú prvé zmienky o historickej obchodnej ceste medzi Sninou – Ruským sedlo – Cisnou a priblížil viac o počiatkoch jej výstavby, dôvodoch ktoré k tomu viedli, historických súvislostiach a postupnej zmene jej pôvodnej funkcie až po súčasnosť. Na jeho prednášku nadviazal aj Mgr. Dominik Sabol, pamiatkar z Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý obhajoval dôležitosť jej zachovania aj pre nasledujúce generácie, nakoľko je takýchto zachovaných historických ciest pomerne málo, nielen na Slovensku ale aj v celej Európe a dokazujú architektonickú jedinečnosť, unikátnosť a genialitu vtedajšej doby. Späť z histórie do súčasnosti nás previedol Mgr. Jozef Talarovič z Fénix o.z, Snina, ktorý zúčastneným opísal úskalia a problémy pri vytváraní medzinárodnej  cyklotrasy – Zelený chodník R61 (SK-UA-PL), ktorej počiatky sa datujú od roku 2001.

V rámci konferencie bola plánovaná aj exkurzia do bývalej obce Ruské, žiaľ, pre nepriaznivé počasie sa však nemohla uskutočniť. Zúčastneným sa pred obedom premietol krátky film, ktorý zachytáva súčasný stav cyklotrasy Ruské sedlo – Ruské.

Fotografie a reportáž z úvodnej konferencie nájdete v galérii