Aktivity v rámci projektu realizované LPM Ulič, š.p. (Partner P1)

Úloha 1: Vytýčenie, označenie Porta Rusica a sprievodná infraštruktúra

a) Oprava cyklotrasy (SO 01) a jeho dodatočné vybavenie (konkrétne informácie v technickej dokumentácii) – Investícia spočíva z rekonštrukcie časti medzinárodnej cyklotrasy R 61 vedúcej po Národnej kultúrnej pamiatke Porta Rusica. Trasa vedie od štátnej hranice s Poľskom z Ruského sedla po ceste do bývalej obce Ruské.

Rekonštrukcia v celkovej dĺžke 4,7990 km bude pozostávať z troch častí. V dvoch úsekoch o dĺžke 0,86388 km a 3,2183 km bude povrch vybudovaný z penetračného makadamu (šírka jazdného pruhu bude 3 m). Tretí úsek – zachovaný povrch starej historickej štetovej cesty v dĺžke 716,82 m bude zrekonštruovaný klasickým spôsobom akým sa v minulosti budovali štetové cesty. Priečne odvodnenie bude riešené zemnými priekopami a rúrovými priepustami. Historické kamenné doskové priepusty budú zrekonštruované, bude vybudovaný aj 1 kamenný doskový priepust a zostávajúce priepusty budú zrekonštruované na základe ich stavu.

Na trase SO 01 budú vybudované prvky rekreačnej infraštruktúry: cyklistické odpočívadla (na začiatku a na konci trasy), smerovníky ku kultúrnemu cieľu (pamätník z II. sv.v. a monastyr Ruské) s drevenými cyklostojanmi, 2 informačné tabule (na konci trasy a pri pamätníku). Zároveň sa ráta s rekonštrukciou studničky, dopravným značením a vegetačnými úpravami.

b) Montáž servisných stojanov na bicykle, ktoré budú slúžiť k oprave bicyklov. Vybavené budú drobným náradím na opravu bicykla. Budú umiestnené pri cyklistických odpočívadlách.

c) Montáž fotopascí s cieľom ochrany rekreačnej infraštruktúry. Budú inštalované pri cyklistických odpočívadlách s cieľom ochrany pred poškodením alebo krádežou. LPM Ulič, š.p. sa zaväzuje na vlastné náklady vykonávať pravidelnú kontrolu fotopascí.

d) Označenie trasy a umiestnenie označení certifikovanými značkármi – poškodené a zničené cyklistické označenia budú obnovené alebo doplnené certifikovanými značkármi. Na trase budú vymenené alebo doplnené smerové tabule.

e) Obnova turistických označení na medzinárodnej cyklotrase R-61 Zelený bicykel (po dohode so správcami trasy LPM Ulič, š.p. vymení poškodené alebo doplní chýbajúce označenia na opravovanom úseku).

f) Montáž panoramatickej mapy v obci Ruskie Sioło (približne 3 km od SK-PL hranice) – Dvojjazyčná panoramatická mapa (nafotenie a grafické spracovanie, informačný panel, drevená konštrukcia, doprava a montáž), rozmery 150 x 70 cm.

h) Grafické spracovanie, výroba a inštalácia vnútra infotabule nachádzajúcej sa pri pri vojnovom pamätníku v SK a PL jazyku.

i) Grafické spracovanie, výroba a inštalácia vnútornej výplne orientačnej exteriérovej mapy územia nachádzajúcej sa pri odpočívadle na konci trasy v SK a PL jazyku.

j) Odborný preklad SK a PL textov nachádzajúcich sa na 2 informačných tabuliach a 1 panaromatickej mape.

Úloha 3: Cyklus konferencií, školení pre miestne spoločnosti a sprievodcov

a) Organizovanie úvodnej konferencie (obec Ruské): 50 osôb. Konferencia bude príležitosťou prezentovať východiská projektu, propagáciu trvalo udržateľnej turistiky, vrátane cykloturistiky a Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 –2020. – „Aktivita už zrealizovaná“ 

b) Organizovanie školení pre lokálne organizácie a turistických sprievodcov (okres Snina): 2 dni x 40 osôb. Cieľom školení bude prezentácia hlavných výsledkov projektu, vytýčených trás na poľskej, ako aj slovenskej strane. Školenia sa budú týkať prezentácie potenciálu poľsko-slovenského pohraničia, jeho významu, ochrany, zásad využitia, zvýšenia povedomia miestnej komunity o význame biodiverzity a propagácie efektívneho obhospodarovania týchto zdrojov. 

Úloha 4: Cyklus aktivít pre propagáciu udržateľnej cykloturistiky

a) Vytvorenie internetovej stránky projektu spolu s kódmi. QR-kódy budú umiestnené podľa vhodnosti na jestvujúce objekty (informačné tabule) s doplňujúcimi informáciami o vybraných miestach). Webová stránka projektu bude na jednom mieste prehľadne a komplexne informovať verejnosť o všetkých povinných informáciách podľa vzoru (uvedenie zdroja financovania, logotypy programu, aktivity a ciele projektu, rozpočet, časový harmonogram, aktuality projektu atď.), rovnako aj o zaujímavom obsahu pre samotné cieľové skupiny – história výstavby starej kamennej obchodnej cesty vedúcej cez Ruské sedlo do poľského Haliča, vrátane historických fotografií a máp, ktoré budú sprístupnené návštevníkom cyklotrasy prostredníctvom QR kódov. Webová stránka bude v slovenskom a poľskom jazyku, s možnosťou zdieľania na sociálnych sieťach. Bude v prevádzke počas obdobia realizácie projektu a aj po jeho ukončení, ako zdroj informácií pre návštevníkov riešeného územia. „Aktivita sa práve realizuje“

b) Príprava a tlač mapy cyklotrás vytvorených v rámci projektu (papierová verzia, jazykové verzie PL/SK). Za zhotovenie mapy bude zodpovedať Vedúci partner. Účasť LPM Ulič, š.p. na projekte spočíva v: nákupe podkladu (slovenská časť), vecnom spracovaní (slovenská časť).

c) Organizácia informačného dňa Porta Rusica s bicyklovými pretekmi: Cisna-Ruské (130 osôb). Akciu usporiada LPM Ulič, š.p. v spolupráci s Vedúci partnerom. Akcia zahŕňa: catering pre účastníkov (130 osôb), zdravotnícke a technické zariadenia (napr. toalety, stany, odpadkové koše), tlmočenie, transport účastníkov (Snina-Cisna-Ruské-Snina).

Úloha 5: Riadenie projektu

a) Príprava a realizácia postupu spojeného s verejným obstarávaním a určením vykonávateľa investícii v projekte: stavba cyklotrasy, jej označenie dopravnými značkami a vybavenie – „Aktivita už zrealizovaná“

b) Usporiadanie zasadnutí Riadiacich výborov (RV) na Slovensku (20 osôb x 4). Zasadnutia RV sa budú konať raz za štvrťrok. Ich účastníkmi budú zástupcovia Partnerov, subjekty zainteresované projektom (napr. miestni lídri, zástupcovia organizácií zabývajúci sa cykloturistikou). „Plánovaná aktivita“

Úloha 6: Propagácia projektu

a) Výrobu propagačných materiálov pre účastníkov akcie Informačný deň Porta Rusica spojený s bicyklovými pretekmi (130 +1), cyklopláštenky. Spolu s cyklopláštenkou dostane každý účastník aj cyklomapu.

b) Výrobu propagačných materiálov pre účastníkov otváracej konferencie (50 +1) – „Aktivita už zrealizovaná“ 

c) Publikáciu článkov a informácií o projekte v elektronických a tlačených médiách: poľská strana (2 zostavy), 

d) Vytvorenie informačnej a pamätnej tabule v súvislosti a infraštruktúrou naplánovanou v rámci projektu: okres Snina (2). Informačná tabuľa o projekte bude osadená na konci rekonštruovanej cyklotrasy (pri bývalej obci Ruské) hneď od prvého dňa realizácie projektu až do jeho ukončenia. Pred ukončením projektu bude nainštalovaná trvalá pamätná tabuľa, ktorá nahradí dočasnú informačnú tabuľu informujúcu o projekte. Tabule budú obsahovať všetky povinné prvky propagácie a publicity, 

e) Výroba roll-up, ktorý bude používaný na propagáciu Programu a EÚ v súvislosti s organizovanými udalosťami (školenia, konferencie, podujatia) – „Aktivita už zrealizovaná“