Aktivity v rámci projektu realizované Nadleśnictwo Cisna (Partner P2)

Úloha 2: Adaptácia existujúcich cyklistických ciest a chodníkov na udržateľnú trasu singletrack

a) Úlohu tvorí vyznačenie cyklotrasy dlhej asi 14,25 km, z čoho asi 13,2 km bude vypracovaná trasa spĺňajúca požiadavky trvalo udržateľnej cyklotrasy. Zvyšná jej časť bude využívať sieť existujúcich zemných a asfaltových ciest. Spracované lesné chodníky sa nachádzajú na severozápad od obce Cisna. Miesto štartu a príjazdové úseky k trasám budú prebiehať po existujúcich verejných cestách na území obce Cisna a na území lesného obvodu Cisna.

Chodníky typu „singletrack“  sa vyznačujú minimálnym vplyvom na ekosystém, nevyvolávajú eróziu a zosuvy pôdy, umožňujú používateľom priamy kontakt s prírodou, sú bezpečné a súčasne atraktívne pre rôzne skupiny používateľov trás. Úprava existujúcich trás a cyklotrás na trvalo udržateľnú trasu „singletrack“ umožní rozšíriť skupiny prijímateľov projektu o používateľov bicyklov typu MTB.

Úloha 3: Cyklus konferencií, školení pre miestne spoločnosti a sprievodcov

a) Organizovanie edukačných workshopov pre detí a mládež z oblasti trvalo udržateľnej cykloturistiky (poviat Lesko): 3 workshopy x 20 osôb.

Úloha 4: Cyklus aktivít pre propagáciu udržateľnej cykloturistiky

a) Príprava a tlač propagačnej brožúry cyklotrás “single track” vytvorených v rámci projektu (jazykové verzie PL/SK),

náklad: 1000 ks.

Úloha 5: Riadenie projektu

a) Pracovné stretnutia: služobné cesty,

b) Nákup notebooka pre personál projektu,

c) Vyhotovenie prekladov spojených s priebežnou realizáciou projektu (PL/SK/PL).

Úloha 6: Propagácia projektu

a) Vytvorenie informačnej a pamätnej tabule v súvislosti a infraštruktúrou naplánovanou v rámci projektu: okres Lesko (2),

b) Výroba roll-up, ktorý bude používaný na propagáciu Programu a EÚ v súvislosti s organizovanými udalosťami (školenia, konferencie, podujatia).