Entries by administrator

„Singletrack“ už dokončená! (Nadleśnictwo Cisna)

Verejné obstarávanie na realizáciu úlohy pod názvom: Vybudovanie „udržateľnej“ cyklotrasy „singletrack“ v rámci projektu PLSK.01.01.00-18-0152 /17 „Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov“ bolo vyhlásené 26. septembra 2018. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane HUTA Sp. J. so sídlom ul. Jana 67, 38-530 Odrzechowa. Zmluva o dielo a protokol o odovzdaní staveniska boli […]

1. zasadnutie Riadiaceho výboru.

V rámci pravidelných stretnutí partnerov projektu sa dňa 09.10.2019 v penzióne Adria uskutočnilo prvé zasadnutie Riadiaceho výboru, ktorý tvoria zástupcovia partnerov projektu a členovia pracovného tímu, podieľajúceho sa na príprave projektu. Viac v zápisnici zo stretnutia (príloha Zápisnica z 1. stretnutia RV (na stiahnutie)) a v Galérii .

Uskutočnenie úvodnej konferencie v Kaštieli Snina

V rámci čiastkového cieľa projektu zameraného na  zvýšenie rozpoznateľnosti prírodného a kultúrneho potenciálu poľsko-slovenského pohraničia sa dňa 23.05.2019 v Kaštieli Snina konala úvodná konferencia o projekte, ktorej organizácia pripadala na slovenského partnera projektu: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. š.p. Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR, primátorka mesta […]

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

Dňa 27.02.2019 o 10:00 hod. v zasadačke Powiatu Leski (PL) došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi Ministrom investícii a rozvoja (PL) zastúpeným Adamom Hamryszczakom a Powiatom Leski v zastúpení starostom Andrzejom Olesiukom. Na slávnostnom podpisovaní zmluvy sa zišli aj ostaní predstavitelia partnerov projektu z Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š.p. a Nadleśnictwa Cisna. Viac […]